Binary Graphics

เกี่ยวกับ ไบนารี กราฟิก


ข้อมูล รายละเอียด
ชื่อบริษัท บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
วันที่ก่อตั้ง 17 กันยายน 2542
ที่อยู่ เลขที่ 52/19 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02 028 9438
โทรสาร : 02 136 4119
เว็บไซต์ www.bgcl.co.th
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลภาพเอกสาร (Document Processing) บนระบบจัดการฐานข้อมูล บริษัทได้วิจัยและพัฒนา ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ (Answer Sheet Scoring) โดยใช้ชื่อ ทางการค้าว่า Binary MCTA เติบโตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่าทศวรรษ ได้รับการตอบรับอย่างดี มีการติดตั้งใช้งานไปแล้วกว่า 200 องค์กร ทั้งในกลุ่มโรงเรียนรัฐและเอกชน วิทยาลัยแพทย์ และพยาบาล มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เป็นต้น

ปี 2543 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลัก (Canon Master Dealer) จากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กระจายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง (Canon Document Reader) พร้อมทั้งซอฟต์แวร์จัดเก็บและบริหารงานเอกสาร Canofile และ ImageWare ซึ่งติดตั้งและใช้งาน ไปแล้วจำนวนมาก ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โรงพยาบาล และสถานศึกษา

จากนั้นได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการถอดรหัสข้อมูลจากแบบฟอร์ม แบบสอบถามเข้าระบบคอมพิวเตอร์ (Items Recognition) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Binary IR ซึ่งสามารถนำไปใช้งานด้านการ Decoding Questionnaire, QC Inspection, System Maintenance, Registration Form และ Election Vote ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วย ให้ลูกค้า ทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการวางระบบ ให้กับองค์กร ต่างๆ และการร่วมมือวิจัยพัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาและเปิดตัว ระบบจัดเก็บเอกสารภาพทางการแพทย์ ที่มีชื่อทางการค้าว่า Binary MRIS เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภาพทางการแพทย์ ในกลุ่มการแพทย์และโรงพยาบาลโดยเฉพาะ , พัฒนา Binary PPIS เพื่อจัดเก็บและบริหารงานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยเฉพาะ และ พัฒนา Binary eREGIS เพื่อบริหารจัดการทะเบียนหนังสือราชการอัตโนมัติ ต่อมาตามลำดับ

บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด วางระบบโซลูชั่นในส่วนของ Server, Workstation และ Storage มีทีมงานที่ได้รับ การฝึกฝนพัฒนา เพื่อรองรับการวางระบบงานทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ให้สมบูรณ์ ที่จะทำให้ลูกค้า สามารถใช้งานทุกๆ ระบบได้อย่างมีเสถียรภาพ เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ปี 2551 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
ได้รับมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ TQS/ISO 15504

ปี 2554 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
ได้รับการรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

ปี 2557, 2561 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
ได้รับการจดทะเบียนเป็น ที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 2 จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลิตภัณฑ์และบริการ 1. กลุ่ม โซลูชั่น ด้าน Document Management
 • Binary MRIS (EMR, Clinic Operation, Image Routing) ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย จัดการเอกสารภาพทางการแพทย์
 • Binary PPIS (Personal Profile Imaging) ระบบจัดเก็บเอกสารและบริหารจัดการภาพเอกสารบุคคล
 • Binary eREGIS (Electronics Registration) ระบบบริหารจัดการทะเบียนหนังสือราชการ
2. กลุ่ม โซลูชั่น ด้าน Document Processing
 • Binary MCTA ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
 • Binary IR ระบบอ่านตัวเลือกตอบจากแบบสอบถาม/แบบฟอร์ม
3. กลุ่ม System Infrastructure
 • Canon Document Reader เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง 8-140 แผ่นต่อนาที
 • ORACLE/MySQL Database ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
 • เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล Server, Workstation และ Storage

เกี่ยวกับ ไบนารี กราฟิก


ชื่อบริษัท บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด

วันที่ก่อตั้ง 17 กันยายน 2542

ที่อยู่ เลขที่ 52/19 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02 028 9438
โทรสาร : 02 136 1449

เว็บไซต์ www.bgcl.co.th


ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลภาพเอกสาร (Document Processing) บนระบบจัดการฐานข้อมูล บริษัทได้วิจัยและพัฒนา ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ (Answer Sheet Scoring) โดยใช้ชื่อ ทางการค้าว่า Binary MCTA เติบโตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่าทศวรรษ ได้รับการตอบรับอย่างดี มีการติดตั้งใช้งานไปแล้วกว่า 100 องค์กร ทั้งในกลุ่มโรงเรียนรัฐและเอกชน วิทยาลัยแพทย์ และพยาบาล มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เป็นต้น

ปี 2543 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลัก (Canon Master Dealer) จากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กระจายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง (Canon Document Reader) พร้อมทั้งซอฟต์แวร์จัดเก็บและบริหารงานเอกสาร Canofile และ ImageWare ซึ่งติดตั้งและใช้งาน ไปแล้วจำนวนมาก ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โรงพยาบาล และสถานศึกษา

จากนั้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการถอดรหัสข้อมูลจากแบบฟอร์ม แบบสอบถามเข้าระบบคอมพิวเตอร์ (Items Recognition) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Binary IR ซึ่งสามารถนำไปใช้งานด้านการ Decoding Questionnaire, QC Inspection, System Maintenance, Registration Form และ Election Vote ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วย ให้ลูกค้า ทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการวางระบบ ให้กับองค์กร ต่างๆ และการร่วมมือวิจัยพัฒนาซอฟท์แวร์ร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาและเปิดตัว ระบบจัดเก็บเอกสารภาพทางการแพทย์ ที่มีชื่อทางการค้าว่า Binary MRIS เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภาพทางการแพทย์ในกลุ่มการแพทย์และโรงพยาบาลโดยเฉพาะ , พัฒนา Binary PPIS เพื่อจัดเก็บและบริหารงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยเฉพาะ และ พัฒนา Binary eREGIS เพื่อบริหารจัดการทะเบียนหนังสือราชการอัตโนมัติ ต่อมาตามลำดับ

บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด วางระบบโซลูชั่นในส่วนของ Server, Workstation และ Storage มีทีมงานที่ได้รับ การฝึกฝนพัฒนา เพื่อรองรับการวางระบบงานทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ให้สมบูรณ์ ที่จะทำให้ลูกค้า สามารถใช้งานทุกๆ ระบบได้อย่างมีเสถียรภาพ เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


ปี 2551 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
ได้รับมาตรฐานคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ TQS/ISO 15504

ปี 2554 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
ได้รับการรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

ปี 2557, 2561 บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด
ได้รับการจดทะเบียนเป็น ที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 2 จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผลิตภัณฑ์และบริการ

1. กลุ่ม โซลูชั่น ด้าน Document Management

 • Binary MRIS (EMR, Clinic Operation, Image Routing) ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย จัดการเอกสารภาพทางการแพทย์
 • Binary PPIS (Personal Profile Imaging) ระบบจัดเก็บเอกสารและบริหารจัดการภาพเอกสารบุคคล
 • Binary eREGIS (Electronics Registration) ระบบบริหารจัดการทะเบียนหนังสือราชการ
2. กลุ่ม โซลูชั่น ด้าน Document Processing
 • Binary MCTA ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ
 • Binary IR ระบบอ่านตัวเลือกตอบจากแบบสอบถาม/แบบฟอร์ม
3. กลุ่ม System Infrastructure
 • Canon Document Reader เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง 8-140 แผ่นต่อนาที
 • ORACLE/MySQL Database ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
 • เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล Server, Workstation และ Storage