Binary Graphics

02 736 3421-2 E-mail Us
TH EN

Binary MRIS ระบบจัดการทรัพยากรภาพทางการแพทย์


Success Story : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จุดเริ่มต้นของปัญหา >แนวทางการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีมาช่วย > ผลสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 736 3421-2 E-mail Us

Binary MRIS

Binary MRIS คือ Binary Medical Resources Imaging Systems เป็น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภาพเอกสารทางการแพทย์ ภาพเอกสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ส่วนงานไหนก็ตาม เราสามารถจะนำเข้าระบบ และนำไปจัดการได้ด้วยวิธีการจัดการจากส่วนกลาง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภาพเอกสารทางการแพทย์ เป็นนวัตกรรมสำคัญ ที่เกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยี จำนวนมากเข้าด้วยกัน เช่น ระบบซอฟต์แวร์เฉพาะทาง อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง อุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่ ซอฟท์แวร์จัดเก็บเอกสารทั่วๆ ไป จะเก็บแฟ้มเวชระเบียนด้วยวิธีการสแกนภาพ่เพียงอย่างเดียว แต่ Binary MRIS สามารถทำได้มากกว่าการสแกนเก็บแฟ้มเวชระเบียน โดยสามารถเก็บภาพเอกสารจากอุปกรณ์โดยตรง และสามารถจัดเก็บเอกสารที่มาจากการเขียนบนบอร์ดอิเลคทรอนิกส์ เช่น การทำ E-Form, การที่แพทย์ใช้ปากกา เขียนโดยตรงกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น Interactive Pen Display ทำให้สามารถ Bypass เรื่องของกระดาษ เรื่องของการพิมพ์ เรื่องของการทำสำเนาและจัดเก็บไปได้

Binary MRIS ในแง่ของการใช้งานที่เป็นลักษณะ E-Form ต่อไปในอนาคต จะเป็นเรื่องของการอ่านตำแหน่ง การ Mark, การขีดเส้น หรือการเช็คตำแหน่งในตัวเอกสาร ทันทีที่เราเช็คตำแหน่งได้ เราสามารถจะถอดค่าได้ว่า ตำแหน่งนี้ จะให้แปลงข้อมูลเป็นค่าอะไร เพื่อนำข้อมูลเข้าไป ที่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยลดความผิดพลาดหลายๆ อย่างได้

MCTAScreen

MCTAScreen

Binary MRIS การรวบรวมภาพเอกสาร

สามารถรวบรวมข้อมูลภาพเอกสารผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลได้ดังนี้

 • ภาพจากการสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง เช่น เอกสารเวชระเบียน รวมไปถึงบันทึกการตรวจรักษา ในแบบฟอร์มเฉพาะ ของแต่ละคลินิค
 • ภาพถ่ายพยาธิสภาพของผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพ เช่น กล้องถ่ายภาพทั่วไป กล้องจุลทัศน์, Smartphone, กล้องส่องอวัยวะภายใน, กล้องจุลทัศน์, อุปกรณ์ถ่ายภาพจอประสาทตา รวมไปถึงภาพถ่ายทางนิติเวชวิทยา รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
 • ภาพเอกสารที่ได้จากอุปกรณ์การแพทย์โดยตรง เช่น EKG, Ultrasound
 • ภาพที่เกิดจากการสร้างภาพเอกสารด้วยลายมือเขียน บนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-form โดยใช้อุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ซึ่งด้วยการใช้ e-form นี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่าย จำนวนมากที่เกิดจากการใช้งานกระดาษ เช่น การจัดหากระดาษ การพิมพ์ การทำสำเนา การสแกน และกรรมวิธีในการจัดเก็บและรักษาสภาพของเอกสาร

ซึ่งภาพเอกสารของผู้ป่วยทั้งหมดนี้ โดยทั่วไปจะไม่ได้รวบรวมไว้ ในระบบเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมด แต่กระจายอยู่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเรื่องต่างๆ เช่น คลินิคเฉพาะทาง เวชระเบียน เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ห้องปฏิบัติการในสาขาต่างๆ ของโรงพยาบาล จึงเป็นการยากที่แพทย์ จะสืบค้นข้อมูลต่างๆ พร้อมกันได้ในคราวเดียว


Binary MRIS จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้หลากหลาย เช่น HomC, HOSxP, PROTEUS, Mrecord, BHIS เป็นต้น
 • มีความเร็วในการจัดเก็บ การเรียกใช้ ความยืดหยุ่นในการปรับแก้ รวมไปถึงเสถียรภาพของระบบสูง
 • การรวบรวมข้อมูลภาพเอกสารผู้ป่วยที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ เข้ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 • การรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายพยาธิสภาพของผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพจากการบันทึกด้วย กล้องถ่ายภาพทั่วไป, Smart Phone, กล้องส่องอวัยวะภายใน, กล้องจุลทัศน์, อุปกรณ์ถ่ายภาพ จอประสาทตา รวมไปถึงภาพถ่ายทางนิติเวชวิทยา รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
 • การรวบรวมภาพที่เกิดจากการสร้างภาพเอกสารด้วยลายมือเขียน บนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-fom โดยใช้อุปกรณ์หน้าจอสัมผัส
 • สามารถสืบค้นเอกสารผู้ป่วยย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลาภายในโรงพยาบาล ตามสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร
 • สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันกับระบบ HIS, LIS และ PACS ของโรงพยาบาลได้
 • ช่วยร่นระยะเวลาในการเดินเอกสารระหว่างจุดงานโดยการจัดทำระบบ Image Workflow เช่น การรับส่ง เอกสาร ใบสั่งยาจากห้องตรวจ หรือหอผู้ป่วยมายังห้องเภสัชกรรมเป็นต้น
MRISScreen