Binary Graphics

Binary eREGIS โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


EREGIS

Binary eREGIS - Binary Electronics Registration System

Binary eREGIS – เป็นโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยบริหารจัดการ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการแบบอัตโนมัติ สามารถออกเลขรับ-ส่งหนังสือราชการให้อัตโนมัติ มีชั้นความเร็ว มีชั้นความลับ สามารถตรวจสอบสถานะและติดตามหนังสือราชการที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ โปรแกรมออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย เมนูทำงานเป็นลำดับขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ช่วยให้งานสารบรรณ ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 028 9438 E-mail Us

Binary eREGIS - 4 ส่วนงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว

 • ส่วนงานบริหารจัดการ
 • ส่วนงานรับหนังสือ ภายใน ภายนอก
 • ส่วนงานส่งหนังสือ ภายใน ภายนอก
 • ส่วนงานค้นหาหนังสือ

Binary eREGIS - ภาพรวม

 • เป็นการส่งหนังสือผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยการสแกนหนังสือราชการเข้าสู่ระบบ ระบบออกเลขรับ-ส่งให้อัตโนมัติ
 • ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ Username Password การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และระบบจัดการฐานข้อมูล
 • สามารถกำหนดกลุ่มของหน่วยงานและผู้ที่รับหนังสือได้ เพื่อ ความสะดวกในการรับส่งหนังสือ
 • ผู้รับสามารถเห็นสถานะของหนังสือที่ยังไม่ได้เปิดอ่านได้
 • ตรวจสอบสถานะของหนังสือที่ถูกส่งไป ว่าผู้รับปลายทางเปิดหรือยัง

Binary eREGIS - ส่วนงานรับส่งหนังสือภายใน

 • แสดงจำนวนหนังสือรับเข้าที่ยังไม่ได้เปิดได้ แสดงสถานะของหนังสือรับเข้า ระหว่างหนังสือที่เปิดแล้ว กับ ยังไม่เปิดได้ เลือกรายการหนังสือเพื่อออกเลขหนังสือรับอัตโนมัติได้ ส่งต่อหนังสือไปยังหน่วยงานได้ และแสดงภาพเอกสาร พร้อมดัชนีของหนังสือรับเข้าได้
 • รองรับการนำเข้าภาพหนังสือหรือภาพเอกสารหลัก สกุล JPG, BMP, TIF เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระบบได้
 • สามารถนำเข้าเอกสารแนบ ได้แก่ Standard File เช่น ภาพเอกสารสกุล JPG, BMP, TIF หรือไฟล์เอกสารทั่วไปเช่น MS- Office, Adobe Acrobat, Text Document หรืออื่นๆ เพื่อใช้ส่งในระบบได้ เลือกหน่วยงานผู้รับหนังสือที่ต้องการ กรอกข้อมูลดัชนี เพื่อออกเลขหนังสืออัตโนมัติ สืบค้นหนังสือ แสดงรายการหนังสือ และสถานะหนังสือที่ส่งได้
 • สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องสแกนเนอร์โดยใช้ซอฟท์แวร์ไดรเวอร์แบบ TWAIN

Binary eREGIS - ส่วนงานรับส่งหนังสือภายนอก

 • กรอกข้อมูลดัชนี เพื่อออกเลขหนังสือส่งอัตโนมัติ แจกจ่ายหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ แสดงจำนวนหนังสือรับเข้าที่ส่งต่อมายังหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้เปิดได้ สามารถส่งต่อหนังสือได้ สามารถแสดงภาพเอกสาร พร้อมดัชนีได้
 • นำเข้าภาพหนังสือหรือเอกสารหลักเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กรอกข้อมูลดัชนี เพื่อออกเลขหนังสือส่งอัตโนมัติได้

Binary eREGIS - ส่วนของงานค้นหาหนังสือและรายงาน

 • ค้นหาหนังสือทั้งหมดได้ ค้นหาหนังสือย้อนหลังได้ พิมพ์ภาพหนังสือหรือเอกสารหลักได้ และมีรายงานสมุดคุม