Binary Graphics

Binary IR ระบบอ่านแบบฟอร์ม แบบสอบถามอัตโนมัติ


Binary IR เป็นระบบที่ใช้สำหรับการอ่านตัวเลือกจากแบบฟอร์ม หรือ แบบสอบถาม โดยที่ต้องการให้ผลจากการอ่านในแต่ละตำแหน่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ถูก หรือผิดเท่านั้น แต่อาจกำหนดเป็นการให้น้ำหนักความพึงพอใจเป็น 5 4 3 2 1 ได้ จากการที่ทางทีมงานได้ติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ Binary MCTA ให้กับผู้ใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่าในหลายครั้งผู้ใช้ได้นำไปประยุกต์กับการอ่านแบบประเมิน แบบสอบถามในการทำวิจัยต่างๆ แต่ก็พบข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนี้

Binary IR ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานสำรวจวิจัยแบบสอบถาม, แบบประเมิน ที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้

IDES

Binary IR สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในกลุ่มงานต่างๆ เช่น กลุ่มวัดผลประเมินผลในโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย เป็นต้น กลุ่มสำนักวิจัย กลุ่มบริษัทสำรวจวิจัยทางการตลาด หน่วยงาน,องค์กร,ที่ปรึกษา ที่ให้บริการทำงานทำสำรวจข้อมูล ทำโพล และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น แบบสอบถามเพื่องานวิจัยทางสถิติ หรือสังคมศาสตร์ การอ่านแบบประเมินผล การอ่านผลจากบัตรลงคะแนนเสียง การเก็บข้อมูลที่ต้องการความต่อเนื่องต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 028 9438 E-mail Us

IDES

Binary IR เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านแบบสอบถามหรือแบบฟอร์ม โดยอ่านหรือแปลงภาพตัวเลือกตอบ ที่ได้จากการ สแกนแบบฟอร์ม ผ่านเครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง เป็นตัวเลขตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อนำผลที่ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ หรือนำไปประมวลผลข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

การประยุกต์ใช้งาน

IDES

การจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการอ่าน มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดเตรียมแบบฟอร์ม โดยผู้ใช้สามารถสร้าง แบบฟอร์มจากซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ เช่น MS-Word หรือ Excel หรือ Adobe แล้วพิมพ์ออกด้วยเครื่อง Laser Printer จากนั้นนำไปสแกน จะได้เป็นไฟล์ภาพ (Image File) ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพิกัดตำแหน่งในการอ่าน และนำไปใช้งานได้ทันที
ขนาดของแบบฟอร์ม ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดแบบฟอร์ม ดังนั้น ขนาดเอกสารสูงสุด จึงเป็นไปตามคุณลักษณะของเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงที่เลือกใช้
ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ ใช้เทคโนโลยีการอ่านพิกัดของจุดอ่านด้วย Image Base Processing (IBP) ซึ่งเป็นเทคโนยีการประมวลผลภาพที่เป็นผลงานวิจัย และพัฒนาโดย ไบนารี กราฟิก เองทั้งหมด จุดอ่านทุกตำแหน่ง จะมีพิกัดที่แน่นอน

การอ่านแบบฟอร์มเป็นชุด สามารถอ่านแบบฟอร์ม เป็นชุดได้ถึง 10 หน้าต่อ 1 ชุด และสามารถกำหนดจุดอ่านได้สูงสุดถึง 800 ตำแหน่ง ต่อหน้าแบบฟอร์ม
การจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการอ่าน มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดเตรียมแบบฟอร์มโดยผู้ใช้สามารถสร้าง แบบฟอร์มจากซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ เช่น MS Word, Excel, Adobe Id หรือ Ai แล้วพิมพ์ออกด้วยเครื่อง Laser Printer จากนั้นนำไปสแกน จะได้เป็นไฟล์ภาพ (Image File) ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพิกัดตำแหน่งในการอ่านและนำไปใช้งาน ได้ทันที สามารถตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดแบบฟอร์ม ก่อนการอ่านจุดอ่าน ซึ่งหากอ่านพิกัดไม่ได้ จะปฏิเสธการอ่านข้อมูล ของเอกสารทั้งฉบับ และจะไม่พยายามอ่านตำแหน่งใดๆ ขึ้นมา ดังนั้นจุดอ่านทุกตำแหน่งที่ อ่านขึ้นมาได้จึงมีความถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด

การทำเครื่องหมายเลือกตอบ สามารถอ่านจุดอ่านที่ทำเครื่องหมายด้วย ดินสอ 2B ขึ้นไป ปากกาหมึกแห้ง หมึกซึม เมจิก สีดำหรือสีน้ำเงินได้
การแปลความหมาย มีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดรูปแบบการแปล ความหมาย เช่นการแปลงจากซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย, บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน และยังสามารถใช้เครื่องหมาย comma ( , ) ในการแบ่งข้อมูล ระหว่างฟิลด์ได้ ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถส่งข้อมูลที่ได้ จากการอ่านแบบฟอร์มออกใน รูปแบบของไฟล์ csv, xls ซึ่งสามารถนำไปประมวลผล ต่อด้วย SPSS, MS-Excel, หรือการโอนข้อมูลเข้าระบบ ฐานข้อมูล

IDES