Binary Graphics

02 736 3421-2, 02 028 9438
E-mail Us
TH EN

Binary IDES ระบบอ่านแบบสอบถามอัตโนมัติ


Binary IDES เป็นระบบที่ใช้สำหรับการอ่านตัวเลือกจากแบบสอบถาม โดยที่ต้องการให้ผลจากการอ่านในแต่ละตำแหน่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ถูก หรือผิดเท่านั้น แต่อาจกำหนดเป็นการให้น้ำหนักความพึงพอใจเป็น 5 4 3 2 1 ได้ จากการที่ทางทีมงานได้ติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ Binary MCTA ให้กับผู้ใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่าในหลายครั้งผู้ใช้ได้นำไปประยุกต์กับการอ่านแบบประเมิน แบบสอบถามในการทำวิจัยต่างๆ แต่ก็พบข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนี้

Binary IDES ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานสำรวจวิจัยแบบสอบถาม, แบบประเมิน ที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้

Binary IDES สามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในกลุ่มงานต่างๆ เช่น กลุ่มวัดผลประเมินผลในโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย เป็นต้น กลุ่มสำนักวิจัย กลุ่มบริษัทสำรวจวิจัยทางการตลาด หน่วยงาน,องค์กร,ที่ปรึกษา ที่ให้บริการทำงานทำสำรวจข้อมูล ทำโพล และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น แบบสอบถามเพื่องานวิจัยทางสถิติ หรือสังคมศาสตร์ การอ่านแบบประเมินผล การอ่านผลจากบัตรลงคะแนนเสียง การเก็บข้อมูลที่ต้องการความต่อเนื่องต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน 02 736 3421-2 E-mail Us

คลิกชมสัมภาษณ์ Binary IDES (เริ่มนาทีที่ 3.22) พูดถึงแรงบันดาลใจในการวิจัยพัฒนา ประโยชน์และความสามารถของระบบ ผ่านรายการ IT Eleven (ช่วงแรกพูดถึง Binary MCTA - ตรวจวิเคราะห์ข้อสอบอัจฉริยะ)

ลิงค์ชมสัมภาษณ์
MCTAStep
IDES

Binary IDES เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านแบบสอบถามหรือแบบฟอร์ม โดยอ่านหรือแปลงภาพตัวเลือกตอบ ที่ได้จากการ สแกนแบบฟอร์ม ผ่านเครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง เป็นตัวเลขตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อนำผลที่ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ หรือนำไปประมวลผลข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

การประยุกต์ใช้งาน

  • การนำไปใช้งานในด้านการศึกษา การสำรวจข้อมูล (Survey), การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การเก็บข้อมูลทางสถิติ, การประเมินผล, การอ่าน รายวิชาการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา, การอ่านผลการเรียนจาก อาจารย์ผู้สอนเข้าระบบคอมพิวเตอร์
  • การนำไปใช้งานด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในกระบวนการผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรม, การตรวจสอบสินค้ารถยนต์ (QC Inspection), บันทึก การตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน
  • การอ่านข้อมูลใบสมัครงาน, การเก็บข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  • การอ่านบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น
IDES

Binary IDES เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านแบบสอบถามหรือแบบฟอร์ม โดยอ่านหรือแปลงภาพตัวเลือกตอบ ที่ได้จากการ สแกนแบบฟอร์ม ผ่านเครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง เป็นตัวเลขตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อนำผลที่ได้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ หรือนำไปประมวลผลข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

การประยุกต์ใช้งาน


IDES

การจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการอ่าน : Binary IDES มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดเตรียมแบบฟอร์ม โดยผู้ใช้สามารถสร้าง แบบฟอร์มจากซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ เช่น MS-Word หรือ Excel หรือ Adobe PageMaker แล้วพิมพ์ออกด้วยเครื่อง Laser Printer จากนั้นนำไปสแกน จะได้เป็นไฟล์ภาพ (Image File) ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพิกัดตำแหน่งในการอ่าน ด้วยซอฟต์แวร์พิกัดจุดอ่านของแบบฟอร์ม (Form Generator) และนำไปใช้งานได้ทันที

ขนาดของแบบฟอร์ม : Binary IDES ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดแบบฟอร์ม ดังนั้น ขนาดเอกสารสูงสุด จึงเป็นไปตามคุณลักษณะของ เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูงที่เลือกใช้ ซึ่งบางรุ่น สามารถอ่านได้ขนาดสูงสุดที่ A3 และนำไปใช้งานได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการสำเนาแบบฟอร์มต่ำ : Binary IDES สามารถอ่านภาพและปรับแก้ความเอียงจากการทำสำเนา หรือจาก การสแกนได้ ดังนั้นการสำเนาแบบฟอร์มจากเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำสำเนาระบบ ดิจิตอล หรือแม้แต่การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไป ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์ เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

IDES

การจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการอ่าน : Binary IDES มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดเตรียมแบบฟอร์ม โดยผู้ใช้สามารถสร้าง แบบฟอร์มจากซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ เช่น MS-Word หรือ Excel หรือ Adobe PageMaker แล้วพิมพ์ออกด้วยเครื่อง Laser Printer จากนั้นนำไปสแกน จะได้เป็นไฟล์ภาพ (Image File) ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพิกัดตำแหน่งในการอ่าน ด้วยซอฟต์แวร์พิกัดจุดอ่านของแบบฟอร์ม (Form Generator) และนำไปใช้งานได้ทันที

ขนาดของแบบฟอร์ม : Binary IDES ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดแบบฟอร์ม ดังนั้น ขนาดเอกสารสูงสุด จึงเป็นไปตามคุณลักษณะของ เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูงที่เลือกใช้ ซึ่งบางรุ่น สามารถอ่านได้ขนาดสูงสุดที่ A3 และนำไปใช้งานได้ทันที

ค่าใช้จ่ายในการสำเนาแบบฟอร์มต่ำ : Binary IDES สามารถอ่านภาพและปรับแก้ความเอียงจากการทำสำเนา หรือจาก การสแกนได้ ดังนั้นการสำเนาแบบฟอร์มจากเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำสำเนาระบบ ดิจิตอล หรือแม้แต่การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไป ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์ เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด


IDES

การทำเครื่องหมายเลือกตอบ : Binary IDES สามารถอ่านจุดอ่านที่ทำเครื่องหมายด้วย ดินสอ 2B ขึ้นไป ปากกาหมึกแห้ง หมึกซึม เมจิก สีดำหรือสีน้ำเงินได้ ลดปัญหาเรื่องการอ่านจุดอ่าน ที่มีความเข้มไม่คงที่ได้

ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ : Binary IDESใช้เทคโนโลยีการอ่านพิกัดของจุดอ่านด้วย Image Base Processing (IBP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ไบนารี กราฟิก เองทั้งหมด จุดอ่านทุกตำแหน่ง จะมีพิกัดที่แน่นอน และสามารถปรับแก้ ความบิดเอียงและการยืดขยายของแบบฟอร์มได้ และ Binary IDES สามารถตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดแบบฟอร์มก่อนการอ่านจุดอ่าน ซึ่งหากอ่านพิกัดแบบฟอร์มไม่ได้ Binary IDES จะปฏิเสธการอ่านข้อมูลของ เอกสารทั้งฉบับ และจะไม่พยายามอ่านตำแหน่งใดๆ ขึ้นมา ดังนั้นจุดอ่านทุกตำแหน่งที่ Binary IDES อ่านขึ้นมาได้จึงมีความถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด

IDES

การทำเครื่องหมายเลือกตอบ : Binary IDES สามารถอ่านจุดอ่านที่ทำเครื่องหมายด้วย ดินสอ 2B ขึ้นไป ปากกาหมึกแห้ง หมึกซึม เมจิก สีดำหรือสีน้ำเงินได้ ลดปัญหาเรื่องการอ่านจุดอ่าน ที่มีความเข้มไม่คงที่ได้

ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ : Binary IDESใช้เทคโนโลยีการอ่านพิกัดของจุดอ่านด้วย Image Base Processing (IBP) ซึ่งเป็นเทคโนยีการประมวลผลภาพที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ไบนารี กราฟิก เองทั้งหมด จุดอ่านทุกตำแหน่ง จะมีพิกัดที่แน่นอน และสามารถปรับแก้ ความบิดเอียงและการยืดขยายของแบบฟอร์มได้ และ Binary IDES สามารถตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดแบบฟอร์มก่อนการอ่านจุดอ่าน ซึ่งหากอ่านพิกัดแบบฟอร์มไม่ได้ Binary IDES จะปฏิเสธการอ่านข้อมูลของ เอกสารทั้งฉบับ และจะไม่พยายามอ่านตำแหน่งใดๆ ขึ้นมา ดังนั้นจุดอ่านทุกตำแหน่งที่ Binary IDES อ่านขึ้นมาได้จึงมีความถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด


IDES

การประมวลผล : Binary IDES สามารถทำงานร่วมกันบนเครือข่าย (LAN) ได้ โดยสแกนแบบฟอร์มที่ต้องการแปลผล เข้าเครื่องแม่ข่าย (Server) จากนั้นใช้เครื่องลูกข่าย (Client) เข้าช่วยประมวลผลพร้อมกันได้ เป็นการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลได้เป็นอย่างดี แบบฟอร์มที่สแกนเข้าไปจะเรียกว่า Image ซึ่ง Binary IDES สามารถประมวลผล Image ได้ทั้งแบบ Interactive และแบบ Batch

การแปลความหมาย : Binary IDES มีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดรูปแบบการแปล ความหมาย เช่นการแปลงจากซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย, บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน และยังสามารถใช้เครื่องหมาย comma ( , ) ในการแบ่งข้อมูลระหว่างฟิลด์ได้

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Binary IDES : Binary IDES สามารถส่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านแบบฟอร์มออกใน รูปแบบของ ASCII Text ไฟล์ ซึ่งสามารถนำไปประมวลผล ต่อด้วย SPSS, MS-Excel, หรือการโอนข้อมูลเข้าระบบ ฐานข้อมูล

IDES

การประมวลผล : Binary IDES สามารถทำงานร่วมกันบนเครือข่าย (LAN) ได้ โดยสแกนแบบฟอร์มที่ต้องการแปลผล เข้าเครื่องแม่ข่าย (Server) จากนั้นใช้เครื่องลูกข่าย (Client) เข้าช่วยประมวลผลพร้อมกันได้ เป็นการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลได้เป็นอย่างดี แบบฟอร์มที่สแกนเข้าไปจะเรียกว่า Image ซึ่ง Binary IDES สามารถประมวลผล Image ได้ทั้งแบบ Interactive และแบบ Batch

การแปลความหมาย : Binary IDES มีความยืดหยุ่นสูงในการกำหนดรูปแบบการแปล ความหมาย เช่นการแปลงจากซ้ายไปขวา, ขวาไปซ้าย, บนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน และยังสามารถใช้เครื่องหมาย comma ( , ) ในการแบ่งข้อมูลระหว่างฟิลด์ได้

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Binary IDES : Binary IDES สามารถส่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านแบบฟอร์มออกใน รูปแบบของ ASCII Text ไฟล์ ซึ่งสามารถนำไปประมวลผล ต่อด้วย SPSS, MS-Excel, หรือการโอนข้อมูลเข้าระบบ ฐานข้อมูล